چهارشنبه 30 خرداد 1403
EN

مشخصات همکاران حج وزیارت استان

ارتباط با کارکنان مدیریت حج وزیارت استان مازندران (تلفن عمومی3- 01133348601)

 

   بسمه تعالی                       

آدرس: ساری  میدان امام خمینی (ره)بلوار پاسداران  روبروی بیمارستان نیمه شعبان َجنب سرپرستی امور شعب بانک ملی استان  مدیریت حج وزیارت استان مازندران

 

 ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

شماره تلفن

 عکس

1

عباس اسماعیلی

مدیرحج وزیارت استان مازندران
 

103
 

 

0113348601-3

دورنویس

01133348600

 


 

2

مصطفی جعفری

مسئول دفتر و  روابط عمومی

103
 

 

01133348601-3

 
 


 

3

حسن جعفری

مشاور مدیر

117 
 

01133348601-3

 4  ابوذر زهره منش  مسئول حراست     108  01133348601-3  

5

مرتضی خالقی

 

 مسئول آموزش و رایانه
 

104
 

 011333348601-3


 

6

محسن واحدیان

مسئول امور مالی وعامل ذیحساب

118
 

        01133348601-3

 

 

7

محمد رضا رستمیان

مسئول اموراداری

بیمه ای زائرین
 

107
 

 

            01133348601-3


 

8

محمد رضا بابائی

کارشناس حسابداری

119
 

 

            01133348601-3


 

9

علی مهدیزاده

مسئول  بازرسی و نظارت در امورکارگزاران

136
 

 

            01133348601-3

10

علی نجفی

مسئول  ثبت نام واعزام
 

 105            01133348601-3 


 

11

حمیدرضا روان بخش

مسئول دبیرخانه

 11701133348601-3 


 

12

عیسی یزدانپناه

کارشناس امور کارگزاران

101
 

 

01133348601-3


 

13

حبیب مازندرانی

کارشناس پذیرش واعزام

(حج وعمره)
 

 126

 

01133348601-3


 

14

روح اله مرادیان

کارشناس پذیرش واعزام

(حج وعمره)
 

106
 

 

01133348601-3


 

15

حسین میری

مسئول امور حقوقی و کارپردازی 


 

124
 

 

01133348601-3


 

16

قاسم قبادی

 

 

 

01133348601-3


 

 
 

منشوراخلاقی کارکنان

                                                      افزودن محتوا...